• Klant centraal
  • Flexibel
  • Nauwkeurig
  • Brede kennis
  • Ontzorgen
  • Korte lijnen

Privacyverklaring Accountantskantoor C.J. van Beek & Co.

Accountantskantoor C.J. van Beek & Co. vindt de bescherming van uw privacy belangrijk en wil ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd. In deze privacyverklaring geven wij aan welke soorten persoonlijke informatie wij verzamelen en hoe wij die informatie gebruiken, openbaar maken en beschermen. Accountantskantoor C.J. van Beek & Co. volgt hiermee de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

In deze privacyverklaring betekent uw “persoonlijke informatie”: informatie of informatieonderdelen waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar het kan ook andere informatie zijn zoals uw IP-adres.
De persoonlijke informatie die wij via onze website over u verzamelen, zijn de gegevens die u invult op het contactformulier. Dit betreft uw voor- en achternaam,telefoonnummer en e-mail adres.
Uiteraard kunt u onze website ook bezoeken zonder deze gegevens achter te laten. Indien u besluit wel persoonlijke informatie te geven, garanderen wij u dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Doel van de gegevensverwerking

De persoonlijke informatie die u ons toevertrouwt, gebruiken we uitsluitend om contact met u op te kunnen nemen. Door het contactformulier in te vullen, geeft u ons toestemming om dit te doen.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan beïnvloeden. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over gezondheid, ras, godsdienst of strafrechtelijk verleden. Op onze website verzamelen wij géén bijzondere persoonsgegevens.
Indien u besluit om gebruik te maken van onze diensten dan hebben wij meer gegevens van u nodig waaronder uw BSN en ene kopie van uw ID-bewijs.

Delen van persoonsgegevens met derden

Accountantskantoor C.J. van Beek & Co. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Wij verklaren hierbij nadrukkelijk at wij uw gegevens nooit zonder uw nadrukkelijke toestemming zullen delen met derde partijen bhoudens de situatie dat wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. In dat geval stelt Accountantskantoor C.J. van Beek & Co. u voorafgaand in kennis van dat wettelijke verplichting, tenzij de wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Cookies en vergelijkbare technieken

Accountantskantoor C.J. van Beek & Co. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Wij houden tevens statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de door ons geregistreerde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Accountantskantoor C.J. van Beek & Co. Daarnaast heeft u het recht om een verzoek in te dienen om de door ons geregistreerde persoonsgegevens naar u toe te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vanbeek@vanbeekenco.nl. Naar aanleiding van uw verzoek zullen wij zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken contact met u opnemen om uw identiteit vast te stellen.

Tenslotte willen wij u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Accountantskantoor C.J. van Beek & Co. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via vanbeek@vanbeekenco.nl.

Onze nieuwsbrief

Wij sturen onze klanten en andere geïnteresseerden een nieuwsbrief om hen te informeren over fiscaal, juridisch of vaktechnisch nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Nieuwe relaties en anderen geïnteresseerden worden alleen nog na expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt alleen aan ons communicatiebureau verstrekt, niet aan andere partijen.

Privacy beleid van derden

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Accountantskantoor C.J. van Beek & Co. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de manier waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, kunt u het privacy beleid van de betreffende website raadplegen.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.

Klacht indienen

Als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens door Accountantskantoor C.J. van Beek & Co. niet in overeenstemming is met deze privacy statement en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kunt u contact opnemen met de heer W.W. Engel AA. Vanzelfsprekend kunt u ook gebruik maken van de klachtenregeling.

Contact opnemen

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage, wijzigingen of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen mocht het bovenstaande niet volstrekt duidelijk zijn.

(035) 692 58 00Bel ons vanbeek@vanbeekenco.nlMail ons