• Klant centraal
  • Flexibel
  • Nauwkeurig
  • Brede kennis
  • Ontzorgen
  • Korte lijnen

Klachtenregeling Maatschap van Beek Accountants te Bussum

Inleiding

Ons kantoor hecht veel waarde aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Helaas kunnen overal waar gewerkt wordt, fouten gemaakt worden en misverstanden ontstaan. Indien u niet tevreden bent over een van onze medewerkers, over onze
dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan verzoeken wij u nadrukkelijk om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing. Deze regeling is een onderdeel van de kwaliteitsbewaking conform artikel 18 WTA en artikel 25 BTA.

Telefonisch oplossen klacht

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost. Wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak. Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u ook contact opnemen met de heer W.W. Engel AA. Mocht het zijn functioneren betreffen, dan kunt u ook vragen naar de heer B.J.W. van Beek AA.

Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het formulier dat u hier kunt downloaden. U kunt het ingevulde formulier daarna verzenden ter attentie van de heer W.W. Engel AA (ook hier: mocht het zijn functioneren betreffen, dan wordt u verzocht het formulier te verzenden ter attentie van de heer B.J.W. van Beek AA).

Verloop procedure

De gang van zaken is daarna als volgt: De heer W.W. Engel AA of de heer B.J.W. van Beek AA zal uw klacht zo spoedig behandelen en met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het hem niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zal hij in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen. In de meeste gevallen zal hij ook contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd. Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Rechtsbescherming

De directie van Maatschap van Beek Accountants waarborgt dat personen van buiten het accountantskantoor en de bij het accountantskantoor werkzame of daaraan verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten het accountantskantoor aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd – indien gegrond – tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door het accountantskantoor. Deze maatregelen zijn gericht op het beheersen van de als gevolg van het incident opgetreden risico’s en op het voorkomen van herhaling.

Download het klachtenformulier

(035) 692 58 00Bel ons vanbeek@vanbeekenco.nlMail ons